Geen-Paniek-stempel

Please read the instructions and use the contact form below!

Fietsbevrijding Den Haag: Mobiel Slot Snij Dienst

Hoe je je fiets te bevrijden:

We bieden lock-service aan eigenaars van fietsen waarbij de sleutels zijn kwijtgeraakt of kapot zijn gegaan. Deze service vereist planning vanwege wettelijke en technische beperkingen en daarom kunnen we, wanneer de juiste informatie vooraf wordt verstrekt en aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, pas dan een tijd plannen om uw fietsslot te snijden. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we proberen uw fiets zo snel mogelijk te bevrijden.

Kun je bewijzen dat het jouw fiets is?

 • Een origineel aankoopbewijs
 • Een kapotte sleutel uit het slot
 • Een politieman op de fiets die het daarmee eens is
 • Ander passend bewijsmateriaal

Opmerking: we hebben een identificatie nodig die overeenkomt met uw verzoek op het moment van de service.

Kosten: Typische kosten bedragen € 25- € 45 in het stadscentrum (€ 1 per minuut van ons servicecentrum naar uw locatie, inclusief het werk en terug naar onze winkel)

Een offerte zal van tevoren worden verstrekt om ervoor te zorgen dat u de kosten kent.

 • Normale service 1-3 dagen antwoord
  • De tijd begint vanaf het moment dat we ons servicecentrum naar uw locatie verlaten, inclusief het vergrendelen van het slot en terugkeren.
 • Snelle service 2-12 uur – extra € 25
  • Onze snelle service is niet altijd beschikbaar.

Bike Liberation Den Haag: Mobile Lock Cutting

How to liberate your bike:

We offer a lock cutting service to owners of bikes where the keys have been lost or broken.  This service requires planning due to legal and technical constraints and therefore when the correct information is supplied in advance and certain conditions are satisfied, only then can we schedule a time to cut your bike lock. Once we receive your request, we will attempt to liberate your bike as soon as we can.

Can you prove it’s your bike?

 • An original purchase receipt
 • A broken key from the lock
 • A policeman at the bicycle who agrees
 • Other appropriate evidence

Note: We require identification matching your request at time of service.

Fees: Typical fee is €25-€45 in City Centre (€1 per minute from our service centre to your location, including the work and back to our shop)

A quote will be provided to in advance to ensure you know the costs.

 • Normal Service 1-3 days response
  • Time starts from when we leave our service centre to your location, including the lock cutting, and returning back.
 • Fast Service 2-12 Hours – Additional €25
  • Our fast service is not always available.

Voor het verwerken van uw verzoek MOET de volgende informatie worden verstrekt in het contactformulier: (Lock-cutting-services kunnen alleen worden aangevraagd via dit contactformulier)

In order to process your request the following information MUST be supplied in the contact form: (Lock cutting services can only be requested through this  contact form)

[contact-form-7 id=”1279″]
 • Fietslocatie  / Bike Location (kruising, adres of link naar google maps)
 • Reactietijd / Response Time (Normaal of Snel – we zullen de tijd plannen en een schatting van de kosten geven voor verzending)
 • Type vergrendeling / Lock Type (Selecteer een of meer soorten vergrendelingen die moeten worden doorgesneden.)
 • Vervang mijn slot / Replace my Lock (vink dit vakje aan als u wilt dat wij de sloten vervangen (die worden geknipt)
 • Uw naam / Your Name (voornaam / achternaam)
 • Adres / postcode / Address / Postcode (dit is waar je woont, niet de locatie van de fiets)
 • Telefoonnummer / Telephone Number (bij voorkeur uw mobiel)
 • E-mail
 • Ga akkoord met de voorwaarden / Agree to Terms (door dit selectievakje aan te vinken, stemt u ermee in om te betalen voor de vergrendelingsservice en bevestigt u dat u de eigenaar van deze fiets bent en machtigt u Bink Bikes om uw vergrendeling op te heffen.)
 • Bike Location (cross street, address or link to google maps)
 • Response Time (Normal or Fast – we will schedule the time and provide an estimate of costs before dispatching)
 • Lock Type (Select one or more types of locks which require cutting.)
 • Replace My Lock (Please check this box if you want us to replace the locks (which get cut)
 • Your Name (First/Last)
 • Address / Postcode (This is where you live, not the bike location)
 • Phone Number (preferably your mobile)
 • Email
 • Agree to Terms (by checking this box you agree to pay for the lock cutting service and confirm that you are the owner of this bike and you authorize Bink Bikes to cut your lock.)