Dit is de huurovereenkomst van BINKBIKES

1 Definities
Deze huurovereenkomst is opgesteld voor de huur van een of meerdere fietsen en / of uitrusting van BINKBIKES aan particulieren of commerciële ondernemingen (huurder).

2 Huurovereenkomst
De huurder ontvangt de fiets en / of uitrusting in goede staat.

Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de fiets en / of uitrusting in dezelfde staat.

Daarom is huurder aansprakelijk voor schade aan de fiets en / of uitrusting en is hij aansprakelijk voor zowel de reparatiekosten als onderdelen.

Huurder is verantwoordelijk voor de fiets en / of apparatuur tot het moment van terugkomst.

3 Aanbetaling
Als voorwaarde voor verhuur accepteren wij als aanbetaling:

> een geldige ID-kaart of
> creditcard of
> 50,00 contant of
> 50,00 bankoverschrijving (alle gangbare creditcards worden geaccepteerd American express alleen in ons servicecentrum)

Voor betalingen met een creditcard wordt een toeslag van 2% in rekening gebracht.

Persoonlijke gegevens worden door BINKBIKES verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse wet op de privacybescherming.

4 Huurperiode
De huurder is verantwoordelijk voor de fiets en / of uitrusting tijdens de huurperiode, vanaf de ondertekening van het huurcontract tot de terugkeer van de fiets en / of uitrusting.

Huurder moet de fiets en / of uitrusting terugbrengen vóór het afgesproken moment van terugkomst.

Een fiets en / of apparatuur die na de overeengekomen huurperiode wordt geretourneerd, wordt met een minimum van de prijs voor 3 uur in rekening gebracht.

Vervroegde retouren worden niet terugbetaald.

5 Aansprakelijkheid
BINKBIKES is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van een defect aan een fiets en / of uitrusting.

Huurder is volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schade opgelopen tijdens de huurperiode.

Mocht er tijdens de overdracht / acceptatie van de gehuurde fiets (en) schade worden ontdekt, dan moeten deze onmiddellijk worden gemeld aan een lid van ons personeel.

6 Gebruik van fiets (en) en uitrusting
De fiets en / of uitrusting mag alleen op een normale en passende manier door de huurder worden gebruikt.

Huurder is verplicht om alle nodige stappen en voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de fiets en / of uitrusting wordt beschadigd en wordt gestolen of beschadigd.

De stadsfietsen mogen slechts door één persoon worden gebruikt, met uitzondering van een baby die in een kinderzitje moet gaan zitten.

7 Schade, verlies en diefstal
Schade moet volledig worden betaald (of in rekening worden gebracht op de creditcard) in geval van schade aan de gehuurde fiets (en) of apparatuur veroorzaakt door huurder

Alle BINKBIKES-huurfietsen zijn uitgerust met ART ** – sloten en extra insteek kettingen.

Plaats de fiets (en) zo vaak mogelijk in speciale fietsenstallingen.

Bijvoorbeeld bij de bicyclette.

BINKBIKES fiets (en) zijn niet verzekerd.

Huurder krijgt een voorstel aangeboden om de fiets (en) te verzekeren.

Alvorens de huurovereenkomst te ondertekenen, wordt de huurder een fietsverzekering aangeboden die betrekking heeft op:

– Diefstal, alleen als de huurder de sleutel kan tonen.

– Schade, alleen als de fiets op de juiste manier is gebruikt

– Verlies, in geval van diefstal / verlies van de fiets moet de huurder altijd het Fietsdepot Haaglanden bellen +31 (0) 70-7528800.

Als de fiets er is, kan de huurder de fiets tegen vergoeding ophalen.

De verzekering dekt alleen de prijs van de fiets (en).

Een aansprakelijkheidsvergoeding moet worden betaald aan BINKBIKES, zelfs in het geval dat de sleutel kan worden geproduceerd

De aansprakelijkheidskosten bedragen € 100, – voor een stadsfiets en € 500, – voor een tandem / elektrische / vrachtfiets.

Verzekering dekt geen persoonlijke schade of letsel.

Als huurder geen verzekering neemt, is huurder volledig aansprakelijk voor schade aan de fiets en diefstal of verlies.

BINKBIKES zal € 500,00 (exclusief administratiekosten) in rekening brengen.

Verloren sleutels / kettingsloten zijn nooit verzekerd en worden in rekening gebracht voor € 35,00

8 Selectie van routes
De selectie van routes waarbij de gehuurde fiets(en) wordt gebruikt, is geheel de beslissing, oordeel en verantwoordelijkheid van de huurder en is op eigen risico van huurder.

9 Aansprakelijkheidsverzekering
De huurder erkent dat hij / zij voldoende privé verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid om de kosten van eventueel geleden schade te dekken.

10 Minderjarigen
Minderjarigen van 16-18 jaar verklaren dat zij de uitdrukkelijke toestemming en toestemming van hun ouder / wettelijke voogd hebben.

Ouders moeten hun toestemming via handtekening kenbaar maken voor huurders jonger dan 16 jaar.

11 Bevestiging van acceptatie
Door het ondertekenen van het huurcontract, erken je dat:

  1. Je hebt onze algemene voorwaarden gelezen en gaat ermee akkoord.
  2. Je hebt de gehuurde fiets (en) geïnspecteerd, dat deze / deze volledig functioneel zijn en dat je geen duidelijke schade hebt ontdekt.
  3. Gebruik van de fiets (en) en uitrusting is op eigen risico.

This is BINKBIKE’s rental agreement.

1 Definitions
This rental agreement covers  the rental of one or more bicycles and/or equipment from BINKBIKES to individuals or commercial enterprises (Lessee).

2 Rental Agreement
The Lessee will receive the bicycle and/or equipment in good condition.

Lessee is responsible for returning the bicycle and/or equipment in the same condition.
Therefore, the Lessee is liable for damages to the bicycle and/or equipment and is liable for both the repair cost and parts.
Lessee is responsible for the bicycle and/or equipment until the moment of return.

3 Deposit
As a condition of rental we accept as a deposit:
> a valid ID card or
> credit card or
> 50,00 in cash or
> 50,00 bank transfer (all major credit cards accepted. American express only at our Service Centre)
Credit Cards payments come with a 2% extra charge.
Personal information will be processed by BINKBIKES in accordance with the Dutch Data Privacy Act.

4 Rental Period
The Lessee is responsible for the bicycle and/or equipment during the rental period, from signing the rental agreement until return of the bicycle and/or equipment.

Lessee has to return the bicycle and/or equipment before the agreed moment of return.
Bicycles and/or equipment returned after the agreed renting period will be charged with a minimum of the price for 3 hours.
Early returns will not be refundable.

5 Liability
BINKBIKES is not liable for any damages or injury due to the malfunction of a bicycle and/or equipment.
Lessee is fully responsible for all possible damages incurred during the rental period.
Should any damages be discovered during the transfer/acceptance of the rented bicycle(s), these should be reported immediately to a member of our staff.

6 Use of bicycle(s) and equipment
The bicycle and/or equipment may only be used in a normal and appropriate manner by the Lessee.
Lessee is obligated to take all necessary steps and precautions to prevent the bicycle and/or equipment against loss and from being damaged or stolen.
The city bicycles may only be used by one person at the time, with the exception of an infant who has to be seated in a child seat.

7 Damages, Loss & Theft
Damages must be paid in full (or charged on the credit card) in case of any damages to the rented bicycle(s) or equipment caused by Lessee
All the BINKBIKES rental bicycles have been fitted with ART**-locks and extra plug-in chains.
Please put the bicycle(s) in dedicated bicycle storages as often as possible.
For example at the bicyclette.

BINKBIKES bicycle(s) are not insured.
Rentee will be offered a change to ensure the bicycle(s)

Before signing the rental agreement the Lessee is offered a bicycle insurance which will cover:

> Theft, only when the Lessee can present the key;
> Damage, only when the bicycle has been used in a proper way;
> Loss, in case of theft/loss of the bicycle the Lessee always has to call the ‘Fietsdepot Haaglanden’ +31 (0)70-7528800.
If the bicycle is there, then the Lessee can retrieve the bicycle for a fee.

The insurance will only cover the price of the bicycle(s).
A liability charge has to be paid to BINKBIKES even in the case the key can be produced
The liability charge is €100,- for a city bicycle and €500,- for a tandem/electric/cargo bicycle.
Insurance does not cover personal damage or injury.

If Lessee takes no insurance, then Lessee will be fully responsible for damage to the bicycle and theft or loss.
BINKBIKES will charge € 500,00 (excl. handling costs).

Lost keys/chain locks are never insured and will be charged for € 35,00

8 Selection of routes
The selection of routes where the rented bicycle(s) is to be used is wholly the decision, judgement and responsibility of the Lessee and is at Lessee’s own risk.

9 Liability insurance
The Lessee acknowledges that he/she is sufficiently privately insured against third-party liability in order to cover the cost of any possible damages incurred.

10 Minors
Minors aged 16-18 years declare that they have the express permission and consent of their parental/legal guardian.
Parents must declare their permission by signature for Lessee’s younger than 16 years.

11 Conformation of acceptance
By renting a one or more bikes from BINKBIKES and/or equipment, you acknowledge that:

  1. You have read our terms and conditions and agree to bound by them.
  2. You have inspected the rented bicycle(s), that it/ they are fully functional, and that you have not discovered any obvious damages.
  3. Use of the bicycle(s) and equipment is at your own risk.